اهداف اداره کتب و نشریات دانشگاه :

 

o       گسترش و انتشار دانش در زمینه های مختلف علوم پزشکی؛

o       بهبود کیفیت آموزش از طریق چاپ کتب درسی مورد نیاز دانشجویان علوم پزشکی؛

o       ایجاد زمینه های رشد کیفی  انتشارات دانشگاه؛

o       بالا بردن سطح دانش علمی پژوهشگران ودانشجویان از طریق نشر آثار ارزنده اساتید؛

o       توانمند سازی اساتید، دانشجویان و کارشناسان در زمینه ترجمه و تالیف کتب علوم پزشکی؛

o       انتقال و بکارگیری دانش روز از طریق ترجمه کتب مرجع در زمینه های مختلف علوم پزشکی.