چشم انداز:

 

o       انتشار کتب دانشگاهی به صورت الکترونیک؛

o       کاهش هزینه انتشار کتب دانشگاهی؛

o       تسهیل انتشار آثار علمی تولید شده در دانشگاه؛

o       افزایش مشاهده پذیری تولیدات علمی دانشگاه؛

o       افزایش دسترسی پذیری کاربران .