کارگاه های سال 1397

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدت (روز)

ساعت برگزاری

مدت  ساعت

مدرس 

1

معرفی سامانه های دانشگاههای علوم پزشکی (دانشکده پرستاری)

15 اردیبهشت

1

12 الی 14

2

دکتر عالیشان

2

معرفی سامانه های دانشگاههای علوم پزشکی(دانشکده  بهداشت)

16 اردیبهشت

1

12 الی 14

2

دکتر عالیشان

3

علم سنجی (نوپا)

18 اردیبهشت

1

8 الی 14

6

دکتر کبیری

4

سرقت ادبی

19 اردیبهشت

1

8 الی 12

4

دکتر رکنی

5

اخلاق در پژوهش و نشر 26 اردیبهشت 1 8 الی 14 6 دکتر شمسی
6 توانمندسازی در انتشار مقالات علمی 22 آبان 1 10 الی 12 2 سید محمد میری
7 ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت 23 آبان 1 8 الی 12 4 دکتر مهربان شاهی- دکتر نسرین داوری
8 مدیریت سایت 1 و2 31 آبان و 19 آذر 2 8 الی 12 هر روز 4 ساعت غزاله کاوه
9 ارزیابی فعالیت های پژوهشی 21 آذر 1 10 الی 12 2 دکتر شهرام زارع
10

سامانه نوپا و منبع یاب

21 آذر

1

8 الی 12

4

طیبه زارعی

11 کارگاه اخلاق در نشر 21 آبان 1 17 الی 20 3 ساعت

 ﺩﮐﺘﺮنسرین داوری